Algemene voorwaarden

Al onze leveringen geschieden onder de navolgende voorwaarden;

1. Reclamaties uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum.
2. Betaling uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
3. Bij niet tijdige betaling wordt 1% rente per maand over de hoofdsom verschuldigd.
4. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd 15% buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. Door ons opgegeven leveringstijden zijn streefdata en binden ons niet.
6. Door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig zijn betaald.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere schade ontstaan tengevolge van onze leveranties.

Passage
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.